WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 11.12.2020

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na następujące Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Przeczytaj je uważnie przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA z siedzibą w Ulimiu przy ul.Perłowej 7, 66-446, Polska.

Aby korzystać z tej strony internetowej, musisz mieć co najmniej szesnaście lat. Korzystanie z tej witryny odbywa się na własne ryzyko. Hostuję witrynę na renomowanej platformie i dokładam wszelkich starań, aby ją utrzymywać w należytym stanie technicznym. Jednak nie składam żadnych wyraźnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa lub indywidualnego korzystania z witryny. Warunki zawarte na tej stronie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

INFORMACJA O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie obrazy, teksty, projekty, grafiki, znaki towarowe i znaki usługowe są wykonane i stanowią własność RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA lub odpowiednio przypisanej strony. Korzystanie z jakiejkolwiek mojej własności intelektualnej w całości lub w części stanowi naruszenie praw autorskich, a modyfikowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w tej witrynie jest nielegalne i może być ścigane w najszerszym dopuszczalnym zakresie, jeśli zdecyduję się to zrobić, w tym z roszczeniem kary finansowej (odszkodowania) i / lub nakazem zmuszającym Cię do natychmiastowego zaprzestania korzystania z mojej własności intelektualnej.

Możesz udostępniać moją własność intelektualną z wyraźnym i oczywistym odniesieniem do tej witryny, a także z linkami do strony, na której znajdują się materiały, projekty, obrazy, tekst, cytat lub post. Jednak nigdy nie możesz rościć sobie praw do żadnej z mojej własności intelektualnej jako swojego własnego lub unikalnego dzieła, nawet z podaniem źródła.

TWOJA KOMUNIKACJA

Wszelkie wiadomości przesyłane za pośrednictwem mojej podstrony „kontakt”, bloga, komentarzy na blogu, subskrypcji biuletynu lub innych powiązanych stron lub bezpośrednio na mój telefon, adres pocztowy lub e-mail nie są traktowane jako uprzywilejowane ani poufne i mogą być przeglądane i rozpowszechniane przez osoby trzecie. Jestem właścicielem wszelkich komunikatów wyświetlanych na mojej stronie internetowej, serwerach, komentarzach, wiadomościach e-mail lub innych mediach zgodnie z prawem i nie będę udzielać kredytów ani płacić tantiem za niezamówione treści generowane przez użytkowników, takie jak komentarze na blogu lub wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy i jak przechowuję i wykorzystuję Twoją komunikację lub jakiekolwiek dane przekazane przez Ciebie w tej komunikacji, zapoznaj się z moją Polityką prywatności na tej stronie.

Zachowuję prawo do ponownej publikacji wszystkich zgłoszeń w całości lub w części, jeśli jest to uzasadnione i konieczne w trakcie prowadzenia mojej działalności. Zgadzasz się nie przesyłać żadnych treści ani komunikatów, które mogą być nielegalne lub służyć niezgodnym z prawem celom, w tym, ale nie wyłącznie, wiadomości, które są potencjalnie zniesławiające lub złośliwie fałszywe, obsceniczne, obraźliwe, niedbałe lub w inny sposób szkodliwe lub nieodpowiednie.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Moja witryna i powiązane materiały są udostępniane wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić moją stronę internetową i firmę za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub zachowania poniesione w wyniku korzystania przez Ciebie z mojej witryny i wszelkiej powiązanej komunikacji, w tym w wyniku wszelkich konsekwencji poniesionych z powodu awarii technologicznych, takich jak procesor płatności błędy lub awarie systemu.

Chociaż mogę odnosić się do pewnych wyników lub sytuacji na tej stronie, rozumiesz i potwierdzasz, że nie gwarantuję dokładności oświadczeń stron trzecich zawartych w niniejszym dokumencie ani prawdopodobieństwa sukcesu w wyniku tych oświadczeń lub innych oświadczeń w dowolnym miejscu tej witryny. Jeśli masz pytania medyczne, prawne lub finansowe, powinieneś skonsultować się z lekarzem, prawnikiem lub odpowiednią instytucją finansową. Wyraźnie zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, które zdecydujesz się poczynić w wyniku korzystania z tej strony internetowej, powiązanych produktów, kursów lub materiałów w niej zawartych.

Ta strona internetowa jest regularnie aktualizowana i chociaż staram się przedstawiać dokładne oświadczenia w sposób terminowy i skuteczny, nie mogę zagwarantować, że wszystkie zawarte w niej materiały i powiązane media są całkowicie dokładne, kompletne lub aktualne. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że wszelkie informacje lub wiedza, które uzyskasz w wyniku korzystania z tej witryny, są wykorzystywane na własne ryzyko. Jeśli zauważysz jakieś błędy lub pominięcia i chciał/a/byś mnie o tym powiadomić, napisz do mnie na adres hello@rarytas.studio.

PODMIOTY POWIĄZANE

Ta witryna może wykorzystywać linki partnerskie do sprzedaży określonych produktów lub usług. Zrzekam się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z zakupu za pośrednictwem jednego z tych linków. Dołożę wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię, kiedy i gdzie umieściłem linki partnerskie oprócz tego zrzeczenia się znajdującego się w niniejszych Warunkach. Przyjmujesz wyraźną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje lub korzyści wynikające z klikania linków partnerskich zawartych w tej witrynie lub powiązanych wiadomości.

ZAKOŃCZENIE

Jeśli kiedykolwiek uznam, że naruszyłeś niniejsze Warunki, natychmiast zablokuję Ci korzystanie z naszej strony internetowej i wszelkiej powiązanej komunikacji, jeśli uznam to za stosowne. Moim wyłącznym uznaniem jest zezwolenie każdemu użytkownikowi na dostęp do mojej witryny i mogę cofnąć ten dostęp w dowolnym momencie bez powiadomienia, a jeśli to konieczne, zablokować Twój adres IP przed dalszymi wizytami w moich witrynach.

ZWROTY I ODBIÓR PŁATNOŚCI

Traktuję poważnie Twoją inwestycję i byłbym wdzięczny, gdybyś również poważnie potraktował moją inwestycję czasu i zasobów w swój sukces.

Ze względu na charakter świadczonych usług i / lub produktów zwroty nie będą udzielane, chyba że określono inaczej na piśmie. RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA zastrzega sobie prawo do naliczenia dziennych odsetek w wysokości 1,5% od wszelkich zaległych kwot niezapłaconych 14 dni kalendarzowych od daty wymagalności lub później.

Po upływie 30 dni od zaległych płatności RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA zastrzega sobie prawo do wysłania Cię do windykacji, od której będziesz winien całkowitą kwotę wszelkich zaległych płatności plus wszelkie koszty windykacji, w tym uzasadnione honoraria prawników.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Zanim zarejestrujesz się w mojej witrynie lub dokonasz w niej jakichkolwiek zakupów, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na moją politykę prywatności. Jeżeli wyraziłeś zgodę na warunki Polityki Prywatności wraz z niniejszym Regulaminem, informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikami serwisu a moją firmą w zakresie korzystania z serwisu.

ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków lub mojej Polityki prywatności zostanie uznana za niezgodną z prawem i / lub niewykonalną, wszystkie inne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie zachowają pełną moc i skuteczność.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki i Polityka prywatności podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikające z informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub z nimi związane podlegają rozstrzygnięciu w miejscu właściwym dla siedziby RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA.

ZGODA

Korzystając z mojej strony internetowej, wyrażasz zgodę na moje Warunki użytkowania.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące moich Warunków korzystania z serwisu lub Polityki prywatności, napisz do mnie na adres hello@rarytas.studio.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W RARYTAS STUDIO szanuję Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób zbieram, wykorzystuję, udostępniam i chronię dane osobowe, które mi przekazujesz, gdy wchodzisz na moją stronę internetową, kupujesz nasze towary lub usługi lub angażujesz się ze mną w mediach społecznościowych, a także twoje własne prawa do informacji, które zbieram.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Powiadomię Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce, zmieniając datę „ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na mojej stronie internetowej, a Ty zrzekasz się specjalnego powiadomienia o wszelkich zmianach w Polityce, kontynuując użytkowanie i dostęp do mojej witryny (witryn). Zachęcam do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, gdy korzystasz z mojej witryny w jakimkolwiek celu lub kontaktujesz się ze mną w mediach społecznościowych. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował wszelkie zmiany w zmienionej Polityce prywatności poprzez dalsze korzystanie z mojej witryny internetowej po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZĘ

Zbieram od Ciebie różne informacje, kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, dokonujesz zakupów lub kontaktujesz się ze mną w mediach społecznościowych. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz wyraźną zgodę na gromadzenie przeze mnie opisanych poniżej danych, wykorzystywanie przeze mnie danych, przetwarzanie tych danych oraz udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym w miarę potrzeb w ramach mojej legalnej działalności. zainteresowania. Informacje, które zbieram, mogą obejmować:

Dane osobowe: Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do konkretnej identyfikacji użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu lub informacje demograficzne, takie jak wiek, płeć lub miasto rodzinne. Wyrażasz zgodę na podanie mi tych informacji, podając mi je dobrowolnie na mojej stronie internetowej lub w dowolnej aplikacji mobilnej. Podajesz niektóre z tych informacji podczas rejestracji lub dokonywania zakupów w mojej witrynie. Możesz również podać te informacje, uczestnicząc w różnych działaniach związanych z moją witryną, w tym odpowiadając na blogi, kontaktując się ze mną z pytaniami lub uczestnicząc w szkoleniach grupowych. Twoja decyzja o ujawnieniu tych danych jest całkowicie dobrowolna. Nie masz obowiązku podawania tych informacji, ale Twoja odmowa może uniemożliwić Ci dostęp do niektórych korzyści z mojej strony internetowej lub dokonywanie zakupów.

Dane pochodne: Dane pochodne to informacje, które moje serwery automatycznie zbierają o Tobie, gdy wchodzisz na moją stronę internetową, takie jak adres IP, typ przeglądarki, daty i godziny uzyskiwania dostępu do mojej witryny oraz określone strony, które przeglądasz. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, moje serwery mogą gromadzić informacje o nazwie i typie Twojego urządzenia, numerze telefonu, kraju pochodzenia i innych interakcjach z moją aplikacją.

Dane finansowe: Dane finansowe to dane związane z metodą płatności, takie jak dane karty kredytowej lub przelewu bankowego. Zbieram dane finansowe, aby umożliwić Ci kupowanie, zamawianie, zwrot lub wymianę produktów lub usług z mojej strony internetowej i wszelkich powiązanych aplikacji mobilnych. Przechowuję tylko ograniczone dane finansowe. Większość danych finansowych jest przekazywana do mojego podmiotu przetwarzającego płatności i powinieneś zapoznać się z Polityką prywatności tego podmiotu przetwarzającego, aby określić, w jaki sposób wykorzystują, ujawniają i chronią Twoje dane finansowe.

Dane sieci społecznościowych: Mogę uzyskać dostęp do danych osobowych z witryn i aplikacji społecznościowych, w tym Facebooka, Instagrama, Linkedin, Twittera, Snapchata lub innych witryn lub aplikacji społecznościowych niewymienionych tutaj konkretnie, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika sieci społecznościowej, lokalizację , adres e-mail, wiek, płeć, zdjęcie profilowe i wszelkie inne informacje publiczne. Jeśli nie chcesz, abym uzyskał dostęp do tych informacji, przejdź do określonej witryny sieci społecznościowej i zmień ustawienia prywatności.

Dane urządzenia mobilnego: Jeśli korzystasz z mojej witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub aplikacji, mogę zbierać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, w tym identyfikator urządzenia, model i producent oraz informacje o lokalizacji.

Inne dane: Czasami możesz podać mi dodatkowe dane w celu wzięcia udziału w konkursie, konkursie lub w ankiecie. Zostaniesz poproszony o podanie tych informacji i będzie jasne, że oferujesz tego rodzaju informacje w zamian za udział w takim konkursie lub gratisie.

JAK WYKORZYSTUJĘ TWOJE INFORMACJE

Twoje informacje pozwalają mi oferować określone produkty i usługi, w tym korzystanie z mojej witryny internetowej, w celu wypełnienia moich zobowiązań wobec Ciebie, dostosowania interakcji z moją firmą i moją witryną oraz umożliwienia mi zasugerowania innych produktów i usług, które moim zdaniem mogą interesują Cię. Generalnie przechowuję Twoje dane i przekazuję je stronie trzeciej do przetwarzania. Jednak w zakresie, w jakim przetwarzam Twoje dane, robię to, aby służyć moim uzasadnionym interesom biznesowym (takim jak zapewnienie Ci możliwości zakupu moich towarów lub usług oraz interakcji z moją stroną internetową lub aplikacją mobilną).

W szczególności mogę wykorzystać informacje i dane opisane powyżej, aby:
• Utwórz i zarządzaj swoim kontem; i
• Dostarczać zakupione przez Ciebie produkty lub usługi; i
• Korespondować z Tobą; i
• Przetwarzanie płatności lub zwrotów; i
• Skontaktuj się z Tobą w sprawie nowych ofert, które moim zdaniem mogą Cię zainteresować; i
• Interakcja z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych; i
• Wysyłać biuletyn lub inne aktualizacje dotyczące mojej firmy lub strony internetowej; i
• Dostarczanie ukierunkowanych reklam; i
• Poproś o informację zwrotną od Ciebie; i
• Powiadamiać o aktualizacjach mojej oferty produktów i usług; i
• Rozwiązywać spory i rozwiązywać wszelkie problemy; i
• Organizować konkursy lub prezenty; i
• Wygenerować profil spersonalizowany dla Ciebie, aby przyszłe interakcje z moją witryną były bardziej osobiste; i
• zbierać anonimowe dane statystyczne na własny użytek lub na użytek strony trzeciej; i
• Wspomaganie organów ścigania w razie potrzeby; i
• Zapobiegaj oszukańczym działaniom w mojej witrynie lub aplikacji mobilnej; i
• Analiza trendów w celu ulepszenia mojej witryny i oferty.

DLACZEGO UJAWNIAM TWOJE INFORMACJE

W pewnych sytuacjach mogę udostępniać Twoje dane stronom trzecim. W szczególności mogę udostępniać Twoje dane podmiotom przetwarzającym będącym podmiotami trzecimi w celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, które obejmują administrowanie moją stroną internetową, administrowanie Twoim kontem, zawieranie z Tobą umów, komunikowanie się z Tobą, przyjmowanie zamówień na towary lub usługi, dostarczanie moich towarów i usług, identyfikowanie trendów, ochrona bezpieczeństwa mojej firmy i strony internetowej oraz marketing dla Ciebie dodatkowych towarów i usług. Podstawą prawną ujawnienia przeze mnie Twoich danych jest zarówno Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, jak i moje własne prawo do ochrony i promowania moich uzasadnionych interesów biznesowych.

Poniżej znajdują się konkretne powody, dla których mogę udostępniać Twoje informacje.

Przetwarzanie przez osoby trzecie: Mogę ujawnić Twoje dane stronom trzecim, które pomagają mi w różnych zadaniach, w tym przetwarzaniu płatności, usługach hostingowych, dostarczaniu poczty elektronicznej i obsłudze klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Przetwarzanie przez strony trzecie” poniżej.

Zgodnie z prawem: mogę udostępniać Twoje dane zgodnie z wymogami prawa lub w celu udzielenia odpowiedzi na proces prawny, w tym wezwanie do sądu, lub jeśli jest to konieczne w celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa innych osób. Obejmuje to udostępnianie informacji innym stronom w celu zapobiegania oszustwom lub reagowania na nie oraz unikania ryzyka kredytowego.

Aby chronić moją firmę: Mogę wykorzystać Twoje dane do ochrony mojej firmy, w tym do zbadania i usunięcia wszelkich naruszeń moich praw lub zasad. Mogę również ujawnić Twoje dane, jeśli jest to rozsądnie konieczne do uzyskania i utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania porady finansowej lub prawnej lub do wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Podmioty stowarzyszone: Mogę udostępniać dane osobowe moich partnerów biznesowych, którzy promują moje produkty lub usługi za opłatą prowizyjną. Wymagam od moich partnerów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Nie mogą Cię spamować i muszą ujawnić, że są moim partnerem. Jeśli tego nie zrobią, naruszają warunki stowarzyszone i niniejszą Politykę prywatności, a wszelkie naruszenia tego rodzaju należy zgłaszać na adres hello@rarytas.studio.

Reklamodawcy: Mogę korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania moich reklam i zarządzania nimi w celu tworzenia reklam, które pojawiają się, gdy odwiedzasz moją Witrynę lub aplikację mobilną. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twojej wizycie w mojej witrynie i innych witrynach internetowych, które są zawarte w plikach cookie sieci Web (zgodnie z opisem poniżej), aby oferować spersonalizowane reklamy towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Nie mogę kontrolować działań takich innych reklamodawców lub witryn internetowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ich praktyk, a także instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych praktyk, należy zapoznać się z odpowiednimi Politykami prywatności tych zewnętrznych reklamodawców.

Inne strony trzecie: Mogę udostępniać informacje reklamodawcom, moim inwestorom lub innym stronom trzecim w celu przeprowadzenia ogólnej analizy biznesowej. Jeśli to zrobię, dołożę wszelkich starań, aby poinformować Cię, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Sprzedaż lub bankructwo: w przypadku sprzedaży mojej firmy, zakończenia działalności lub bankructwa, Twoje dane mogą być aktywami, które zostaną przekazane następcy strony trzeciej. Taki następca nie jest związany moją Polityką prywatności i może mieć własną. Zostaniesz powiadomiony w przypadku sprzedaży mojej firmy, zakończenia działalności lub bankructwa.

Interakcje z innymi: Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi osobami w mojej witrynie lub aplikacji mobilnej, na przykład uczestnicząc w czacie grupowym lub kursie grupowym online, inni użytkownicy mogą mieć dostęp do niektórych Twoich danych, w tym imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego i historii interakcji z moją witryną, takich jak wcześniejsze komentarze lub posty.

Wpisy online: Kiedy publikujesz online, Twoje posty mogą być przeglądane przez innych, a ja mogę rozpowszechniać Twoje komentarze poza witryną.

Linki zewnętrzne: Moja strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są przeze mnie kontrolowane. Sugeruję ostrożność podczas klikania hiperłącza. Chociaż dokładam należytej staranności, umieszczając hiperłącze na mojej własnej stronie internetowej, nie monitoruję regularnie witryn internetowych tych stron trzecich, nie odpowiadam za żadne szkody ani konsekwencje, jakie ponosisz, korzystając z tych hiperłączy. Nie jestem związany Polityką prywatności jakiejkolwiek witryny internetowej strony trzeciej, do której uzyskujesz dostęp za pomocą hiperłącza, ani nie są one związane moją. Zachęcam do zapoznania się z Zasadami tych witryn internetowych osób trzecich przed rozpoczęciem interakcji z nimi lub dokonaniem zakupów. Mogą zbierać inne informacje i różnymi metodami niż ja.

Inne cele: Mogę ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub ochrony Twoich interesów lub żywotnych interesów innych osób lub mojej firmy.

TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Pliki cookie, pliki dziennika i sygnały nawigacyjne w sieci Web: Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, ta strona korzysta z plików dziennika. Pliki te jedynie rejestrują odwiedzających witrynę – zazwyczaj jest to standardowa procedura dla firm hostingowych i część analizy usług hostingowych. Informacje zawarte w plikach dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty / czasu, strony odsyłające / wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Informacje te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie i zbierania informacji demograficznych. Adresy IP i inne takie informacje nie są powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Ta witryna wykorzystuje również pliki cookie – małe pliki tekstowe wysyłane do niej przez Twój komputer – oraz sygnały nawigacyjne w sieci Web do przechowywania określonych informacji. Może używać plików cookie do uwierzytelnienia Twojej tożsamości, określenia, czy jesteś zalogowany na tej stronie, personalizacji, bezpieczeństwa, reklamy ukierunkowanej lub analizy działania tej witryny i usług. Na przykład pliki cookie pozwalają mi polecać Ci posty na blogu na podstawie tego, co przeczytałeś w mojej witrynie w przeszłości. Ta strona używa plików cookie, które nie są specyficzne dla Twojego konta, ale na tyle unikalne, aby umożliwić analizę ogólnych trendów i użytkowania oraz dostosować Twoją interakcję z moją witryną.

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Ponadto, gdy po raz pierwszy wejdziesz na moją stronę internetową, zostaniesz poproszony o „zgodę na pliki cookie”. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Może to jednak wpłynąć na możliwość korzystania lub robienia zakupów w mojej witrynie. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek. Co to są pliki cookie? Kontynuując korzystanie z mojej witryny i nie wyłączając plików cookie w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na używanie przeze mnie plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki.

Ponadto mogę korzystać z oprogramowania innych firm w celu publikowania reklam w mojej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej w celu nadzorowania kampanii marketingowych lub e-mailowych lub zarządzania innymi inicjatywami firmy. Te programy stron trzecich mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobną technologię śledzenia. Nie mam kontroli nad tymi stronami trzecimi ani nad wykorzystaniem przez nie plików cookie. Więcej informacji na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach można znaleźć w narzędziu Network Advertising Initiative Opt-Out Tool lub w narzędziu Digital Advertising Alliance Opt-Out.

ANALITYKA STRONY INTERNETOWEJ

Mogę współpracować z zewnętrznymi firmami analitycznymi, w tym z WordPress i Google Analytics. Firmy analityczne mogą również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie śledzące do analizy korzystania przez odwiedzających z mojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej w celu określenia popularności treści i lepszego zrozumienia aktywności online. Nie przekazuję danych osobowych tym zewnętrznym dostawcom. Jednak aby uzyskać dostęp do mojej witryny, musisz wyrazić zgodę na zbieranie i wykorzystywanie twoich informacji przez te zewnętrzne firmy analityczne. Powinieneś zapoznać się z ich Polityką prywatności i skontaktować się z nimi bezpośrednio, jeśli masz pytania. Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek informacje były gromadzone i wykorzystywane przez technologie śledzenia, odwiedź narzędzie Network Advertising Initiative Opt-Out Tool lub narzędzie Digital Advertising Alliance Opt-Out.

PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI

W większości przypadków nie przetwarzam twoich danych we własnym zakresie, ale przekazuję je podmiotom zewnętrznym do przetwarzania. Na przykład, gdy PayPal pobiera informacje o płatności, jest podmiotem przetwarzającym. Przetwarzają Twoją płatność i przekazują mi środki. Dlatego w wielu przypadkach konieczne będzie przesłanie Twoich danych do zewnętrznego procesora, ponieważ nie mam możliwości wykonywania tych funkcji. Więcej szczegółów na temat przetwarzania przez osoby trzecie znajduje się poniżej.

Od czasu do czasu mogę jednak przetwarzać Twoje dane wewnętrznie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zarówno Twoja zgoda na przetwarzanie, jak i moja potrzeba prowadzenia moich prawnie uzasadnionych interesów biznesowych. Moim celem przetwarzania tych informacji, jeśli to zrobię, jest administrowanie, utrzymywanie i ulepszanie mojej strony internetowej i ofert, zawieranie z Tobą umów, wypełnianie warunków tych umów, prowadzenie rejestrów moich transakcji i interakcji, w stanie dostarczyć Ci towary i usługi, wypełnić moje zobowiązania prawne, uzyskać profesjonalne porady oraz chronić prawa i interesy mojej firmy, moich klientów (w tym Ciebie) i wszelkich osób trzecich. Mogę przetwarzać następujące dane:
• Dane powiązane z Twoim kontem, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i informacje dotyczące płatności
• Dane dotyczące korzystania z mojej strony internetowej, takie jak adres IP, informacje geograficzne, jak długo wchodziłeś na moją stronę i co oglądałeś.
• Dane związane z Twoim profilem osobistym, takie jak imię i nazwisko, adres, zdjęcie profilowe, zainteresowania i hobby lub szczegóły dotyczące zatrudnienia.
• Dane, które mi przekazujesz w trakcie korzystania z moich usług.
• Dane, które publikujesz w mojej witrynie, takie jak komentarze lub odpowiedzi na blogi.
• Dane, które mi przesyłasz, składając zapytanie dotyczące mojej strony internetowej lub ofert.
• Dane związane z Twoimi transakcjami ze mną, w tym zakupem moich towarów lub usług. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności.
• Dane, które mi przekazujesz, subskrybując moje e-maile lub biuletyny, w tym adres e-mail i informacje kontaktowe.
• Dane, które przesyłasz mi w korespondencji, np. Gdy wysyłasz do mnie e-mail z pytaniami.
• Wszelkie inne dane określone w niniejszej polityce w celu wypełnienia moich zobowiązań prawnych lub ochrony żywotnych interesów Twoich lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej.

DANE MIĘDZYNARODOWE

Moja witryna jest hostowana na serwerach zlokalizowanych w Polsce, UE. Dlatego jeśli mieszkasz w USA, niektóre Twoje dane będą przesyłane za granicę na te serwery. Transfery będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie Tarczą Prywatności UE-USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome.

ZACHOWANIE DANYCH

Przechowuję dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji moich uzasadnionych celów biznesowych lub wypełnienia moich zobowiązań prawnych lub do czasu, gdy poprosisz mnie o usunięcie Twoich danych. Na przykład zachowam pewne dane osobowe na czas nieokreślony w celu utrzymania twojego konta, chyba że i do czasu usunięcia konta. Dane, które zbieram w konkretnym i konkretnym celu, takim jak pomoc w egzekwowaniu prawa lub analiza trendów, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego konkretnego celu. Dane, które nie są mi już potrzebne do żadnego z wyżej wymienionych celów, zostaną trwale usunięte.

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia Twoich danych. Pamiętaj jednak, że nie mogę kontrolować zasad przechowywania danych stron trzecich. Jeśli chcesz, aby osoby trzecie, w tym te, którym przekazałem Twoje dane, usunęły te dane, będziesz musiał skontaktować się bezpośrednio z tymi stronami trzecimi. Możesz zażądać ode mnie listy wszystkich osób trzecich, którym przekazałem Twoje dane.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI

Podejmuję wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić Twoje dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo informacji. Korzystam z uznanych, bezpiecznych systemów płatności online i wdrażam ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych. Jednak żaden środek bezpieczeństwa nie jest niezawodny i nie można zagwarantować żadnej metody transmisji danych przed przechwyceniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Nie mogę zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które mi przekazujesz.

Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę prywatności, potwierdzasz, że Twoje dane osobowe mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie mogę zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych przez inne strony.

Poinformuję Cię niezwłocznie o każdym znanym naruszeniu moich systemów bezpieczeństwa lub Twoich danych, które może narazić Cię na poważne ryzyko.

DZIECI

Ta strona internetowa lub aplikacja mobilna nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia i nie żądam świadomie danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie otwieraj ani nie korzystaj z mojej strony internetowej lub powiązanych produktów lub usług. Jeśli dowiesz się, że zebrałem dane od osób poniżej 16 roku życia, skontaktuj się ze mną, abym mógł je usunąć.

TWOJE PRAWA

Masz określone prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, jak opisano poniżej. Pamiętaj, że mogę obciążyć Cię rozsądną opłatą za działania, o które mnie poprosisz w odniesieniu do Twoich danych. Ponadto zastrzegam sobie prawo do zażądania od Ciebie przedstawienia dowodu tożsamości przed podjęciem jakichkolwiek działań w związku z wykonywaniem Twoich praw dotyczących danych. Ponadto Twoje prawa mogą zostać ograniczone lub unieważnione w zakresie, w jakim są one sprzeczne z moimi ważnymi interesami biznesowymi, interesem publicznym lub prawem.

Zaktualizuj informacje o koncie: Masz prawo do aktualizacji lub zmiany wszelkich przekazanych mi informacji. Aby zaktualizować lub usunąć swoje dane, skontaktuj się ze mną pod adresem hello@rarytas.studio.

Potwierdź dane osobowe i ich wykorzystanie: Masz prawo zażądać ode mnie potwierdzenia, jakie dane o Tobie posiadam i do jakich celów. Masz również prawo do potwierdzenia, czy i w jakim celu przetwarzam Twoje dane, czy też dostarczam Twoje dane podmiotom przetwarzającym. Dostarczę Ci kopie Twoich danych osobowych, chyba że miałoby to wpływ na prawa i wolności innych osób.

Zmień zgodę: Masz prawo zmienić swoją zgodę na wykorzystanie przeze mnie Twoich informacji. W takich przypadkach mogę wymagać usunięcia konta w mojej witrynie, jak opisano powyżej, i możesz nie mieć pełnego dostępu do mojej witryny.

Poproś o kopię danych: Masz prawo zażądać cyfrowej kopii danych, które posiadam na Twój temat. Twoje pierwsze żądanie kopii Twoich danych osobowych zostanie przekazane bezpłatnie; kolejne wnioski będą wiązały się z uzasadnioną opłatą.

Przenieś swoje dane: Masz prawo zażądać, abym zebrał i przekazał Twoje dane innemu administratorowi, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, chyba że spowodowałoby to dla mnie nadmierne obciążenie.

Usuń wszystkie dane: Masz prawo zażądać, abym usunął wszystkie dane o Tobie, które posiadam, i muszę je usunąć bez zbędnej zwłoki. Istnieją wyjątki od tego prawa, np. Gdy przechowywanie Twoich danych jest wymagane przepisami prawa, jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jest wymagane do wywiązania się z obowiązku prawnego lub jest niezbędne do wykonania lub obrony prawnej roszczenia. Takie żądanie może skutkować zamknięciem Twojego konta w mojej witrynie i możesz mieć ograniczone lub całkowite korzystanie z mojej witryny.

E-maile i komunikacja: Możesz zrezygnować z otrzymywania ode mnie przyszłej korespondencji e-mail, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji konta lub dokonywania zakupu. Możesz zmienić ustawienia komunikacji, kontaktując się ze mną pod adresem hello@rarytas.studio.

Komunikacja marketingowa: Możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek komunikatów marketingowych stron trzecich lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów marketingowych. Możesz to zrobić, kontaktując się ze mną pod adresem hello@rarytas.studio.

Przetwarzanie: Możesz w pewnych okolicznościach ograniczyć przetwarzanie swoich danych, na przykład gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych lub gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Gdy przetwarzanie zostanie ograniczone, będę nadal przechowywać Twoje dane, ale nie będę ich przekazywać podmiotom przetwarzającym będącym stronami trzecimi bez Twojej zgody lub w razie konieczności w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub ochrony Twoich praw lub praw innych osób lub mojej firmy. Ponadto możesz całkowicie zrezygnować z przetwarzania swoich danych. Pamiętaj jednak, że może to spowodować zamknięcie Twojego konta i utratę dostępu do mojej witryny.

Skargi: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że nadużywam Twoich danych lub naruszyłem którekolwiek z Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub obowiązującego prawa.

PRYWATNOŚĆ NEWSLETTERA

Oferuję Ci możliwość dobrowolnego przekazania mi pewnych informacji, które są wykorzystywane do celów e-mailowych i marketingowych. Te informacje obejmują między innymi imię i nazwisko oraz adres e-mail. Będziesz mieć możliwość wypisania się z wszelkich przyszłych wiadomości e-mail, ale zastrzegam sobie prawo do prowadzenia bazy danych subskrybentów e-maili w przeszłości. Zastrzegam sobie prawo do wykorzystania tych informacji w uzasadnionych przypadkach w mojej działalności i zgodnie z prawem. Twoje dane będą udostępniane podmiotom, które są w uzasadniony sposób niezbędne do zwykłego prowadzenia mojej działalności, na przykład za pośrednictwem reklam na Facebooku lub kampanii marketingowych Google Pay Per Click. Nigdy nie sprzedaję twoich informacji stronom trzecim.

ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków, Warunków i Polityki Prywatności zostanie uznana za niezgodną z prawem i / lub niewykonalną, wszystkie inne postanowienia zawarte w tym dokumencie pozostaną w pełnej mocy.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikami serwisu a moją firmą w zakresie korzystania z serwisu.

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki i Polityka prywatności podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikające z informacji zawartych w niniejszej publikacji lub z nimi związane podlegają rozstrzygnięciu w miejscu właściwym dla siedziby RARYTAS STUDIO IGA GUMOWSKA